Brodka - Varsovie

Data / Godzina Stacja
28-10-2020
23:35 Open FM 10s Hits
22:58 Open FM Girl Power!
21:59 Open FM Polska Rocks!
20:15 Open FM Alt Café
16:08 Open FM Girl Power!
13:47 MUZO FM
09:10 Open FM Girl Power!
08:17 Open FM Polska Rocks!
06:24 Nuta
04:46 Open FM 10s Hits
04:44 Open FM 10s Hits
01:38 Open FM Girl Power!
01:36 Open FM Girl Power!
00:01 Open FM Crema Café
27-10-2020
23:37 Open FM Alt PL
20:52 Akadera
18:51 Open FM Girl Power!
18:34 Open FM Polska Rocks!
12:50 Open FM Alt Café
12:48 Open FM Alt Café
12:06 Open FM Girl Power!
09:38 Open FM 10s Hits
09:36 Open FM 10s Hits
05:04 Open FM Girl Power!
02:50 Open FM Polska Rocks!
26-10-2020
22:09 Open FM Girl Power!
15:49 Nuta
15:26 Open FM Girl Power!
14:33 Open FM 10s Hits
12:40 Open FM Polska Rocks!
08:35 Open FM Alt Café
08:29 Open FM Girl Power!
25-10-2020
18:13 Open FM Girl Power!
10:52 Open FM Girl Power!
10:51 Nuta
10:30 Open FM Alt PL
09:19 Open FM 10s Hits
07:22 Open FM Crema Café
03:25 Open FM Girl Power!
24-10-2020
22:40 Open FM Polska Rocks!