Hifi Banda - Otworz Oczy

Data / Godzina Stacja
26-09-2021
03:35 Open FM Hip-Hop Klasyk
25-09-2021
06:07 Open FM 500 Hip-Hop Hits
00:45 Open FM Hip-Hop Klasyk
23-09-2021
19:26 Open FM Hip-Hop Klasyk
16:01 Open FM 500 Hip-Hop Hits
12:00 RMF Polski hip hop
22-09-2021
07:15 Open FM Hip-Hop Klasyk
21-09-2021
03:27 Open FM Hip-Hop Klasyk
00:51 Open FM 500 Hip-Hop Hits
20-09-2021
00:06 Open FM Hip-Hop Klasyk
18-09-2021
16:55 Open FM Hip-Hop Klasyk
06:07 Open FM 500 Hip-Hop Hits
17-09-2021
11:18 Open FM Hip-Hop Klasyk
16-09-2021
23:27 RMF Polski hip hop
19:31 Open FM Hip-Hop Klasyk
16:01 Open FM 500 Hip-Hop Hits
14-09-2021
21:09 Open FM Hip-Hop Klasyk
08:13 RMF Polski hip hop
03:44 RMF Polski hip hop
00:51 Open FM 500 Hip-Hop Hits
13-09-2021
14:30 Open FM Hip-Hop Klasyk
12-09-2021
13:23 RMF Polski hip hop
09:53 Open FM Hip-Hop Klasyk
11-09-2021
06:07 Open FM 500 Hip-Hop Hits
02:22 Open FM Hip-Hop Klasyk